Samenvatting

1. Samenvatting

In deze studie zijn twee alternatieven voor de voorgenomen RijnlandRoute in de Zoeken naar Balans oplossing uitgevoerd.
Het gaat om de toepassing van een boortunnel. De boortunnel heeft belangrijke voordelen ten opzichte van de huidige plannen, omdat het een duurzame en toekomstbestendige oplossing is.
De uitgewerkte projectvoorstellen betreffen:

  • de korte boortunnel onder Voorschoten door
  • de lange boortunnel van de A44 tot de A4 (inclusief beide knooppunten).
  • Aanvullend is een betere inpassing in het trajectdeel van Katwijk naar Knooppunt Maaldrift in de A44 uitgewerkt.

Deze projectvoorstellen passen binnen het beschikbare budget (conform totale investeringskosten MER 2.0) voor Zoeken naar Balans van EUR 742 mln. Deze studie toont aan dat het hele tracé met de korte boortunnel voor EUR 658 mln. kan worden gerealiseerd en het hele tracé met de lange boortunnel voor EUR 713 mln. De bedragen zijn exclusief BTW.


De Nederlandse overheid heeft 15 jaar geleden een uniek programma ingezet om het boren in slappe grond te ontwikkelen. De doelstelling daarvan was tot grootschalige toepassing in onze schaarse ruimte te komen. Met talloze boortunnelprojecten is inmiddels bewezen dat het boren in slappe grond een betrouwbare en goedkope techniek is.


De boortunnel scoort optimaal als het gaat om aspecten als, geluid, luchtkwaliteit, natuur, recreatie, gezondheid, landschap, cultuurhistorie, archeologie en draagvlak.


Het Team Compromis RijnlandRoute adviseert de politiek voor de lange boortunnel te kiezen. De lange boortunnel is binnen het beschikbare budget uitvoerbaar en doet recht aan de wensen van alle bewoners in het tracégebied: een unieke kans op een compleet draagvlak in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elverding.