Millieueffecten

Milieueffecten


De milieueffecten van Zoeken naar Balans zijn in de verschillende rapportages van de provincie aan de orde geweest. De voorgenomen oplossing in Zoeken naar Balans Optimaal is recent in de Nota Voorkeursalternatief besproken en toegelicht. De boortunnel heeft bij de inpassing in het leefmilieu vele voordelen voor mens, milieu en verkeer.
In tabel 1 zijn voor aspecten als geluid, lucht en het natuurlijk milieu (natuur, landschap, cultuurhistorie en water) voor Zoeken naar Balans de gegevens overgenomen uit de genoemde nota en aangevuld met een beoordeling van de korte boortunnel onder Voorschoten en de lange boortunnel van de A44 naar de A4.


Figuur 7: Milieueffecten voor Zoeken naar Balans in vergelijking met de korte en de lange boortunnel.


De inschatting van de beide boortunneltracé is een kwalitatieve expertbeoordeling. In een later stadium zal deze door de uitvoering van een MER-studie worden onderbouwd. Op de aspecten van geluid, luchtkwaliteit, naruur, gezondheid, landschap en cultuurhistorie scoort de korte tunnel beter dan het tracé van Zoeken naar Balans. De voordelen van een lange boortunnel zijn nog groter.


4 Opgave Provincie in Nota Voorkeursalternatief


Technische en financieel-economische haalbaarheid van een boortunnel in het Zoeken naar Balans-tracé - 25 -

Aan de tabel is het criterium draagvlak toegevoegd ten opzicht van de genoemde nota:

  •  De korte boortunnel zorgt voor een breed draagvlak onder de inwoners van Voorschoten.
  • De lange boortunnel voegt daar draagvlak toe van de inwoners van Wassenaar en de wijk Stevenshof in Leiden.