Aanpassingen

Aanpassingen in het tracé Katwijk tot aan Maaldrift


Besloten is het Zoeken naar Balans-tracé uit te voeren: er is immers een tracékeuze gemaakt. Dat betekent dat er ruimte is om voorstellen voor de invulling ten behoeve van het hele tracé te doen. Het Team Compromis RijnlandRoute heeft voor een integrale benadering gekozen en maakt daarom van de gelegenheid gebruik om naast de uitwerking van de boortunnel ook aanbevelingen te doen voor andere inpassingen in het gehele tracé van Katwijk tot de A4.


Deze aanpassingen bieden veel voordelen en zijn te overwegen ongeacht de keuze voor een korte of lange boortunnel. De aanpassingen worden hierna kort toegelicht en in een apart addendum verder uitgewerkt en geïllustreerd.


4.1 Katwijk/Valkenburg
Op dit moment ontwikkelt de gemeente Katwijk een plan voor de nieuwe wijk Duinvallei samen met een verlegde en verdiepte provinciale weg N206. De weg komt in een tunnelbak. Dit weggedeelte maakt geen deel van Zoeken naar Balans uit.
Hier wordt voorgesteld de provinciale weg N206 over een viaduct boven de bestaande weg tussen de kruispunten met verkeerslichten van de Molentuinweg en de Wassenaarseweg te laten lopen. De verkeersbewegingen tussen de Valkenburg en de Wassenaarseweg blijven gelijk en verstoren het doorgaande verkeer op de provinciale weg niet. Hiermee wordt dezelfde ontvlechting van lokaal en provinciaal verkeer gerealiseerd als met de tunnelbak, maar middels een goedkopere uitvoering.
Het geplande viaduct in Zoeken naar Balans kan daardoor vervallen.


4.2 Aansluiting locatie Valkenburg
De gemeente Valkenburg kent twee ontsluitingen namelijk aan de westzijde bij de Molentuinweg en aan de oostzijde bij de Voorschoterweg.
Hier wordt voorgesteld de nieuw locatie Valkenburg op het terrein van het voormalige vliegkamp Valkenburg op dezelfde punten te ontsluiten. Aan de westzijde is dat bij de rotonde in de Wassenaarseweg dicht bij de verkeerslichten in de N206. Aan de oostzijde krijgt de nieuwe locatie een aansluiting op de Voorschoterweg. Het oude en het nieuwe Valkenburg hebben zo een identieke ontsluiting spiegelbeeldig ten opzichte van de provinciale weg N206.


4.3 By-pass tussen de N206 en de A44
In Zoeken naar Balans heeft het verkeer uit de wijk Stevenshof van Leiden geen aansluiting op de A44 meer. Het verkeer moet langs Knoop Leiden West op de A44 komen.
Technische en financieel-economische haalbaarheid van een boortunnel in het Zoeken naar Balans-tracé - 21 -
Met een by-pass tussen de N206 en de A44 langs het Valkenburgse Meer krijgt Stevenshof een lus waar langs het verkeer uit de wijk toch weer direct over de A44 richting Wassenaar kan.
Met deze aanpassing gaat zowel het verkeer uit Katwijk als het verkeer uit Stevenhof niet meer over Knoop Leiden West, waardoor aanpassing waarschijnlijk niet meer noodzakelijk is. Ook de verbreding van de bruggen over de Oude Rijn is dan niet meer nodig.


4.4 Afslag Valkenburg-Oost verkeerslichtenvrij
Als er geen verkeerslichten meer bij de afslag Valkenburg-Oost zijn bevordert dat de doorstroming van het verkeer op de Ir. Tjalmaweg (N206) van Katwijk naar Knoop Leiden West .
In dit voorstel kunnen de bewoners van Valkenburg van Knoop Leiden West via een nieuwe korte verbinding direct via de Voorschoterweg naar hun dorp rijden.